Avís legal: B03 a fi de la privadesa informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i amb la Llei 34/2002. D'acord amb el que es disposa en la normativa vigent, bo3.es només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei. La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això bo3.és es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector. En els anteriors suposats bo3.es anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de bo3.es que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES VOLUNTARIETAT

S'informa als Usuaris dels websites, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per bo3.es, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del com és titular bo3.es, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A l'USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

A l'ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT C/Gran de Gràcia 91 - Barcelona. Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol un altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a bo3.es en l'adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i email. Aquesta informació és rebuda per bo3.es i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei. bo3.es és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i para bo3.es, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l'organització, així com la realització d'activitats diverses.

AMB QUE FINALITAT

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats. Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per a l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites. Si escau, se sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment per bo3.es pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L'USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

L'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l'acceptar les presents condicions d'ús i política de privadesa, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en bo3.es.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L'USUARI

Així mateix, i tret que s'hagi informat a l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a bo3.es tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos bo3.és col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers. bo3.es no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquestes web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. bo3.es no ven, lloga o cedeix els emails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D'INFORMACIÓ

Ocasionalment, bo3.es envia un email notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web de bo3.es. A qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un email a elia@bo3.es (consignar l'adreça pel departament corresponent).

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els qui seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia bo3.es, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. bo3.és no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

CONCEPTE D'USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per bo3.es al mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

bo3.es no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i bo3